Ashab-ı Kehf Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi Malzeme Alımı İhale İlanı

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:Kaymakamlık İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

b) Adresi:EFSUSTURAN MAHALLESİ A NAZIM KAYNAK CADDESİ 1 46500 - AFŞİN / KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon numarası:3445118001

ç) Faks numarası:3445118002

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Erol GEÇER-İlçe Yazı İşleri Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Ashab-ı Kehf Çocuk ve Gençlik Merkezi Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:TR63/20/SOGEP/4604/0001

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

900 m2 tesviye, 552 m2 asmatavan, 240 m2 panel levha üzerine alçı ve saten, 300 m2 lamine cam, 782 m2 laminat parke kap, 207 m2 ahşap kolon kap, 13 ad. laminat kapı,500 m2 mat boya, 1 tk güv. sis., 20 ad. radyatör, 80 ad. panel led yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:ASHAB-I KEHF CAMİ VE KÜLLİYE ALTI

d) İşe ait (varsa) diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2021/106250

b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 4734 sayılı Kanunun 21/b bendi.

c) Tekliflerin sunulacağı adres:Afşin Kaymakmlığı

ç) İhalenin yapılacağı adres:Kahramanmaraş Afşin Kaymakamlığı

d) İhale tarihi:10.03.2021

e) İhale saati:14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Afşin Kaymakamlığı Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Afşin Kaymakamlığı Yazı İşleri Servisi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ ,

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 66.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 66.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 66.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 67.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 68.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00