DOĞAKA Destekleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 08.11.2006 tarihli ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak Teknik ve Mali Destek Programları yürütür.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Eğitim ve Danışmanlık Desteği)

Ajansın, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek okullarının, araştırma enstitülerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoparkların, teknoloji geliştirme bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme merkezlerinin, kar amacı gütmeyen kooperatif ve birliklerin ve sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaları için kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleridir.

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

1.Fizibilite Desteği Programı (Fizibilite Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı Desteği)

Ajans tarafından kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın uygulanan destek türüdür. TR63 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanır. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversite Rektörlükleri,  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri), Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları), Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme, Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, Kooperatifler ve Birlikler uygun başvuru sahipleridir.

2.Proje Teklif Çağrısı yoluyla Mali Destek Programları (Doğrudan Hibe Verilen Programlar)

Ajansın belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Ajansın esas itibariyle proje teklif çağrısı yöntemiyle programlar şeklinde kullandırdığı desteklerden oluşur. Bölge Planı 2014-2023 çerçevesinde farklı konularda farklı zamanlarda Yönetim Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile programlara çıkılabilir. Programların detayları ilan döneminde rehber ile yayınlanmaktadır. Programlar kamu kurumlarına veya özel sektörde KOBİ’lere yönelik olabilmektedir. Geçmiş dönemlerde Turizm Altyapısı, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Üretim, İhracatın Artırılması, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması, Seracılığın Geliştirilmesi gibi konularda hem kamu hem de özel sektöre yönelik programlar ilan edilmiştir.

3.Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda,  konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayrı bir bütçe tahsis edilen sosyal projelere yönelik uygulanan destek mekanizmasıdır.  Programın amacı uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ayrıntılı bilgi için Ajans web sitemiz www.dogaka.gov.tr ziyaret ediniz

Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00