Teşvik ve Destekler

 

DOĞAKA Destekleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 08.11.2006 tarihli ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak Teknik ve Mali Destek Programları yürütür.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI (Eğitim ve Danışmanlık Desteği)

Ajansın, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek okullarının, araştırma enstitülerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoparkların, teknoloji geliştirme bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme merkezlerinin, kar amacı gütmeyen kooperatif ve birliklerin ve sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaları için kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleridir.

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

1.Fizibilite Desteği Programı (Fizibilite Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı Desteği)

Ajans tarafından kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın uygulanan destek türüdür. TR63 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanır. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversite Rektörlükleri,  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri), Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları), Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme, Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, Kooperatifler ve Birlikler uygun başvuru sahipleridir.

2.Proje Teklif Çağrısı yoluyla Mali Destek Programları (Doğrudan Hibe Verilen Programlar)

Ajansın belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Ajansın esas itibariyle proje teklif çağrısı yöntemiyle programlar şeklinde kullandırdığı desteklerden oluşur. Bölge Planı 2014-2023 çerçevesinde farklı konularda farklı zamanlarda Yönetim Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile programlara çıkılabilir. Programların detayları ilan döneminde rehber ile yayınlanmaktadır. Programlar kamu kurumlarına veya özel sektörde KOBİ’lere yönelik olabilmektedir. Geçmiş dönemlerde Turizm Altyapısı, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Üretim, İhracatın Artırılması, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması, Seracılığın Geliştirilmesi gibi konularda hem kamu hem de özel sektöre yönelik programlar ilan edilmiştir.

3.Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda,  konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayrı bir bütçe tahsis edilen sosyal projelere yönelik uygulanan destek mekanizmasıdır.  Programın amacı uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ayrıntılı bilgi için Ajans web sitemiz www.dogaka.gov.tr ziyaret ediniz

Teşvik Sistemi

Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlamıştır.

Teşvik Sistemi, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması, üretim  ihracatının  imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sisteminin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur.  Bunun yanı sıra 2009 yılında kullanılan 4 kademeli bölgesel haritadan vazgeçilerek İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışmasına (2011) dayanan ve illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli yeni bölgesel harita hazırlanmıştır. TR63 Bölgesi illerinden Osmaniye bu haritada 5. Bölgede yer almaktadır.

 

İLLERİN BÖLGELERE DAĞILIMI

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkâri

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

 

 

 

 

Sivas

 

 

8 İL

13 İL

12 İL

17 İL

16 İL

15 İL

 

6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı Teşvik Sistemi 3 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
 

 • Genel Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Teşvik Sistemi
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

“Genel Teşvik Sistemi” ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları (Karar-Ek 4) arasında yer almayan ve asgari yatırım şartlarını sağlayan yatırımlar (1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL, 3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL üzeri olan yatırımlar) bölge ayrımı yapılmaksızın KDV istisnası ve Gümrük vergisi muafiyetinden faydalanmaktadır. 

“Bölgesel teşvik uygulamalarında”,  iller itibariyle belirlenen sektörler sabit yatırım tutarı şartlarını (Karar Ek 2) sağlamaları halinde;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği (3., 4.,5. ve 6. bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için )
 • Yatırım Yeri Tahsisi

desteklerinden faydalanmaktadır. 

Son olarak ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar Karar Madde 8’de yer alan kriterlerin tamamını sağlamak şartıyla “stratejik yatırım” olarak adlandırılır ve

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV iadesi

desteklerinden faydalanmaktadır. 

 

Diğer Teşvik ve Destekler

Osmaniye’de yatırımcıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri ve Ajans Destekleri dışında;

gibi destek mekanizmalarından faydalanma imkanı vardır.

Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00