Kurumsal

 

Yatırım Destek Ofisi

Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara; yatırımlara yönelik izin ve ruhsat işlemleri, yatırım yeri tahsisleri, teşvik uygulamaları ve diğer destek mekanizmalarından yararlanma usul ve esasları ile ilgili olmak üzere çok yönlü destek sağlamaktadır.

Faaliyet gösterdiği ilde gerçekleşen yatırımları izleyen yatırım destek ofisleri  ildeki iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmaktadır. İlde gerçekleştirilecek yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini destekleyerek koordine eden  yatırım destek ofisleri Ajans faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine de destek sağlamaktadır.


Neler Yapar?

 • Yatırımcıların il düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanlarına giren “izin ve ruhsat işlemleri  ile “diğer idari iş ve işlemlerini” tek elden takip eder.
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapar.
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yapar.
 • Yatırımcılara bilgi sağlar ve onları yönlendirir.
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.
 • Yatırımları izler.
 • İlin iş ve yatırım ortamını tanıtır ve ile yatırımcı çeker.
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapar.
 • Ajans faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine destek sağlar.

İşlemler Ücretli midir?

 • Yatırım destek ofislerimizde yatırımcılara yönelik sunulan hizmetler ücretsizdir.

Hangi İşlemler?

Gayrı sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların 

 • İmalat
 • Madencilik
 • Ulaştırma
 • Taşımacılık
 • Turizm
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Enerji

sektörlerindeki izin ve ruhsat işlemleri ile maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izin ve ruhsat işlemleri takip ve koordine edilmektedir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Merkezi Hatay’da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak üzere 5449 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.

Türkiye genelinde kurulmakta olan diğer 25 kalkınma ajansı gibi, DOĞAKA da, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’den paydaşların katılımıyla belirlenen; bölgenin ekonomik, sosyal ve demokratik birikimini geliştirerek, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak, Tarım, Teknoloji, Ticaret, Taşımacılık ve Turizm alanlarında Türkiye’nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olma vizyonu, DOĞAKA’nın tüm faaliyetlerine yol gösteriyor. Yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile yerel potansiyelleri harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya giden yolu inşa etmeyi misyon edinen DOĞAKA, tüm planlama ve uygulama süreçlerinde beraber hareket ettiği paydaşları ve motivasyon ile birikimi harmanlayan esnek personel yapısı ile Doğu Akdeniz Bölgesinin gelişmesinde kilit rol üstleniyor. Katılımcılık, Yenilikçilik, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Verimlilik, Tarafsızlık, Esneklik, Çevreye Duyarlılık, Çözüm Odaklılık ve dezavantajlı gruplara yönelik Pozitif Ayrımcılık, DOĞAKA’nın değerleri olarak öne çıkıyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) “Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge” olarak tanımlanan Bölge Planı vizyonu çerçevesinde bölge planı hedef ve önceliklerine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

DOĞAKA, karar organı olan Yönetim Kurulunda üç ilin valilerini, merkez belediye başkanlarını, ticaret ve sanayi odası başkanlarını ve il genel meclisi başkanlarını buluşturuyor. Genel Sekreter, uzmanlar ve destek personelinden oluşan Genel Sekreterlik ise, DOĞAKA’nın icra organı niteliğindedir. DOĞAKA, her 3 ilde açtığı Yatırım Destek Ofisleri sayesinde de bölgenin iş ve yatırım imkânlarını tanıtmak ve bölgede girişimciliği geliştirmek için çalışıyor.

DOĞAKA, 2010 yılı Ağustos ayı itibarı ile Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)'nın üyesi olarak, bölgesel gelişme alanındaki en güncel yaklaşımları, iyi uygulama örneklerini ve başarılı kalkınma modellerini izleyerek TR63 bölgesine etkili bir şekilde aktarabilmek için Avrupa'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden ortaklarıyla paylaşımı sürdürüyor.

Ayrıca, KOBİ'ler ve girişimciler için şirketlerin işleyişine uygun çözümler sağlayarak kapsamlı hizmetler sunan Avrupa İşletmeler Ağı'nın da irtibat noktası olan DOĞAKA, bölgedeki işletmelerin kapasitesinin ve rekabet gücünün artması için yurt dışından ortaklıklar geliştirilebilmelerini de destekliyor.

Osmaniye Destek Yatırım Ofisi

Rauf Bey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 9546 Sk. No: 70 Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat:3 Merkez, OSMANİYE

DOĞAKA Destek Hattı

0328 888 00 00